• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7
  • (+359) - 887745856
  • expertaeood@gmail.com

Счетоводна кантора "ЕКСПЕРТА" ви уведомява, че нейната официална интернет страница е информативна и чрез нея не се събират, обработват и съхраняват лични данни.

* * * * * * * * * *

Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО

Спрямо своите клиенти кантората се явява обработващ лични данни. Във връзка с това към момента се финализира извършването на анализ и изготвянето на необходимите документи относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни - идентификатор на дейностите, заповеди, вътрешни правила, регистри и др.

Вътрешните правила за защита на личните данни са изготвени и са на разположение на видно място на вниманието на заинтересованите.